Professionele mantelzorg zodat individuele behoeften weer voorop komen te staan

 

Algemene voorwaarden BeBuddy                               Opgesteld te 15-7-2017  

                                                                                                                                           Laatst gewijzigd: 15-5-2018

Toelichting

BeBuddy staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 71667091. BeBuddy is een bemiddelingsbureau en richt zich op het ontlasten van mantelzorgers en ondersteunen van zorgbehoevenden. Dit wordt gerealiseerd door het inzetten van buddy's in de thuissituatie van de familie/cliënt, de buddy's zijn niet in dienst van BeBuddy. De diensten van BeBuddy zijn van toegevoegde waarde op de thuiszorg en eventueel een dagbehandeling/ dagbesteding, BeBuddy neemt deze taken echter niet over.  

 

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, verbintenissen, opdrachten, aanbiedingen en offertes, uitgevaardigd door BeBuddy betreffende de uitvoering van de overeengekomen diensten, behoudens wijzigingen in de voorwaarden welke door BeBuddy schriftelijk bevestigd dienen te zijn.

 

Offertes

De offertes van BeBuddy zullen per e-mail of via de post worden aangeboden, dit zal in het kennismakingsgesprek afgestemd worden met de klant. De offertes van BeBuddy zijn geheel vrijblijvend. Indien de offerte door de wederpartij wordt aanvaard, behoudt BeBuddy het recht zich binnen twee werkdagen na ontvangst van de door de wederpartij aanvaardde offerte, deze offerte te herroepen.


Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tot dienstverlening komt tot stand door een opdrachtbevestiging bij e-mail, door een ondertekende offerte vanuit BeBuddy en klant of door de aanvang van de diensteverlening door BeBuddy zonder dat de wederpartij onmiddellijk na het eerste kennismakingsgesprek hiertegen bezwaar heeft gemaakt. In deze voorwaarden wordt verstaan onder wederpartij: de klant die met BeBuddy een overeenkomst aangaat tot dienstverlening. De wederpartij geeft BeBuddy naar beste weten en kunnen alle informatie en medewerking die nodig is voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeenkomst.

 

Overmacht

Indien BeBuddy door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

 

Derden

BeBuddy zal bij haar advies over eventueel in te schakelen derden door de wederpartij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BeBuddy aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor derden en hun werkzaamheden.

 

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de dienst geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. BeBuddy is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door haar of door personen die in haar opdracht handelden, met opzet of bewuste roekeloosheid zijn ontstaan tijdens de dienstverlening.

           Aansprakelijkheidsstelling van BeBuddy door de wederpartij of een derde dient te geschieden binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van de veroorzakende gebeurtenis.

 

Klachten

Binnen drie werkdagen na de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden door BeBuddy, moeten klachten schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan BeBuddy. Klachten die buiten deze termijn om worden ingediend, zullen niet worden behandeld. Een klacht mag enkel worden ingediend door de wederpartij waarmee de overeenkomst is afgesloten.

 

Betaling

De wederpartij verplicht zich aan de betalingsregeling te houden die BeBuddy hanteert. De wederpartij is verplicht om het verschuldigde bedrag te betalen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de door BeBuddy opgestelde factuur en het door BeBuddy opgegeven rekeningnummer. In geval van niet tijdige betaling door de wederpartij, kan BeBuddy zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle overeenkomsten met de wederpartij definitief staken.

           De wederpartij verplicht zich om vragen en/of opmerkingen over de factuur binnen drie werkdagen schriftelijk en gemotiveerd voor te leggen aan BeBuddy, waarna BeBuddy gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft de wederpartij het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens BeBuddy op te schorten. De door BeBuddy gemaakt extra kosten, om nakoming van de verplichtingen van de wederpartij naar BeBuddy te bevorderen, komen ten alle tijden voor rekening van de wederpartij.

 

Ontbinding

Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst, niet, niet volledig, of niet behoorlijk nakomt, is BeBuddy bevoegd om de overeenkomst per direct te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. BeBuddy is niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding bij ontbinding van de overeenkomst. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor de door BeBuddy geleden schade.

 

Toepasselijk recht bij geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BeBuddy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 


E-mail